Nowy konkurs naboru wniosków do Działania „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiło nowy konkurs na dofinansowanie projektów. (Konkurs 3/1.1.1/2016)

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: od 1 września do 30 grudnia 2016 r.

read more

Nabór wniosków o dotacje dla dużych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 POIR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” ogłosiło konkurs w ramach Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: od 6 lipca do 31 października 2016 r.

(z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania.)

read more

Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Śląskiego

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Ogłosiło konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 na dofinansowanie realizacji projektów ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” RPO WSL 2014-2020, obejmujący dwa typy projektów:

  • Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
  • Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Wnioski mogą składać Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

read more

Nabór wniosków o dotacje B+R dla firm z sektora produkcji systemów bezzałogowych INNOSBZ

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSBZ” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: od 10 czerwca do 11 lipca 2016 r.

W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

read more

Konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) dużych przedsiębiorstw

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs dla dużych firm na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020. 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie: od 1 czerwca do 30 grudnia 2016 r.

read more

Nabór wniosków o dotacje dla firm działających w przemyśle stalowym w ramach programu „INNOSTAL”

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: od 1 czerwca do 15 września 2016 r.

W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

read more

Nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw – twórców z branży gier wideo, w programie GAMEINN

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „GAMEINN” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: od 1 czerwca do 16 sierpnia 2016 r.

W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

read more

Nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw MSP na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” POIR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca dla

Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów

w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”

Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

read more

Pierwszy konkurs w ramach programu INNOTEXTILE dedykowanego sektorowi włókienniczemu

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego INNOTEXTILE” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Wnioski składać można od 15 kwietnia do 15 czerwca 2016 r.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

read more

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Ogłoszono konkurs numer RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Osi priorytetowej I Innowacje i nauka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Nabór trwał będzie od  29 marca 2016 r. do 31.05.2016 roku

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego są:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

Dofinansowaniem objęte będą projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) tj. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające – prace rozwojowe, fazę demonstracyjną i walidację. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:
– prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
– prace rozwojowe,
– opracowaniu linii pilotażowych,
– opracowaniu demonstracyjnych prototypów,
– walidacja danego rozwiązania,
– uruchomienie pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomercyjnej)
Realizacja przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych odbywać się będzie samodzielnie, przy wykorzystaniu własnych zasobów lub na wyraźne zlecenie wykonania takich prac na rzecz beneficjenta.
Zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technologicznej jest możliwy jedynie w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac rozwojowych, które zakładają uzupełnienie lub dostosowanie zakupionych technologii do specyfiki przedsiębiorstwa. Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.
W wyniku realizacji projektów może zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję. Wsparciem nie będą objęte projekty polegające wyłącznie na wdrożeniu wyników badań do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

read more